5, Hotel Complex, Jaisalmer - Sam - Dhanana Rd, Jaisalmer, Rajasthan 345001